jueves, 17 de febrero de 2011

MR. MOM

Mr. MOM


Autor/a:            Sake Country Calella
Temps:               64  counts
Parets:                2 – Line Dance
Música:              Mr. Mom (Lonestar)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS


VINE RIGHT 4 COUNTS, RIGHT SCISSORS, HOLD
1              Pas a la dreta amb la dreta
2             Creuem la cama esquerra per darrera de la dreta
3             Pas a la dreta amb la dreta
4             Creuem l’esquerra per davant de la dreta
5             Pas dret a la dreta
6             Recuperem el pes sobre la cama esquerre
7             Creuem La dreta per davant de l’esquerre
8             Hold


VINE LEFT 4 COUNTS, LEFT SCISSORS, HOLD
9             Pas a l’esquerre amb l’esquerre
10           Creuem la cama dreta per darrera de l’esquerra
11            Pas a l’esquerre amb l’esquerre
12           Creuem la dreta per davant de l’esquerre
13           Pas esquerre a l’esquerre
14           Recuperem el pes sobre la cama dreta
15           Creuem l’esquerre per davant de la dreta
16           Hold


¼ RIGHT STRUT, TURN ¾ RIGHT, ¼ LEFT STRUT, TURN ¾ LEFT
17           Girant ¼ a la dreta marquem la punta del peu dret devant                         (03:00)
18           Baixem el taló del peu dret deixant el pes
19           Pas peu esquerra davant
20           Girem ¾ de volta a la dreta                                                                                       (12:00)
21           Girant ¼ a l’esquerre marquem la punta del peu esquerra davant           (09:00)
22           Baixem el taló del peu esquerre deixant el pes
23           Pas peu dret davant
24           Girem ¾ de volta a l’esquerre                                                                                 (12:00)


TOE, ¼ TOE, KICK, STEP, CROSS, ROCK STEP, SCUFF ½ TURN
25           Marquem la punta del peu dret al lloc
26           Girem ¼ de volta a la dreta i marquem la punta dreta al mateix temps (03:00)
27           Kick peu dret
28           Pas peu dret a la dreta
29           Creuem l’esquerre per davant de la dreta
30           Rock a la dreta amb el peu dret
31           Recuperem el pes a l’esquerre
32           Scuff i girant ½ volta a l’esquerre.                                                                          (09:00)


SLOW VAUDEVILLES STEPS
33           Creuem la dreta per davant l’esquerre
34           Pas peu esquerre a l’esquerre
35           Marquem el taló dret davant en diagonal
36           Tornem el peu dret al costat de l’esquerre
37           Creuem l’esquerre per davant de la dreta
38           Pas peu dret a la dreta
39           Marquem el taló esquerre davant en diagonal
40           Tornem el peu esquerre al costat de la dreta


MILITAR TURN, ROCK STEP RIGHT, CROSS, HOLD
41           Pas peu dret davant
42           ½ volta a l’esquerre                                                                                                     (03:00)
43           Pas peu dret davant
44           ½ volta a l’esquerre                                                                                                     (09:00)
45           Rock a la dreta amb la cama dreta
46           Recuperem el pes al peu esquerre
47           Creuem la cama dreta davant de l’esquerre
48           Hold


DIAGONAL STEP, TOE, STEP ,1/8 TURN, DIAGONAL STEP, TOE, KICK, FLICK
49           Pas esquerre davant en diagonal a l’esquerre                                                    (07:00)
50           Punta peu dret darrera
51           Pas peu dret darrera
52           Girem 1/8 de volta a l’esquerre deixant el pes a l’esquerre                         (06:00)
53           Pas dret davant a la diagonal esquerre                                                                 (05:00)
54           Punta esquerre darrera
55           Mitjançant un saltet deixem el pes a l’esquerre i fem un kick amb la dreta
56           Mitjançant un saltet deixem el pes a la dreta i alçem el peu esquerre darrera


TOE, ½ TURN, TOE, ½ TURN, SLOW COASTER STEP, SCUFF
57           Marquem la punta esquerre darrera
58           Girem ½ volta cap a l’esquerre                                                                                (12:00)
59           Marquem la punta del peu dret i girem ½ volta cap a l’esquerre             (06:00)
60           Baixem el taló del peu dret deixant el pes
61           Pas peu esquerre darrera
62           Pas peu dret darrera, al costat de l’esquerre
63           Pas esquerre davant
64           Scuff amb el peu dret


Tornar a començar
BRIDGE:     Amb la cançó “Mr. Mom” després de la 2ª pared,  s’han de fer els següents 20 passos:

                               Els primers 16 counts : VINE RIGHT 4 COUNTS, RIGHT SCISSORS, HOLD
                                                                               VINE LEFT     4 COUNTS, LEFT    SCISSORS, HOLD
                                                                              +
                                                                              17-18     pas dret davant - ½ volta cap a l’esquerre           (06:00)
                                                                              19-20     pas dret davant - ½ volta cap a l’esquerre           (12:00)